Genus Neobythites

Order : Ophidiiformes
Family : Ophidiidae
Genus : Neobythites