Neobythites franzi

The Neobythites franzi lives in the bathydemersal, marine, depth range 298 - 300 m environment.

Nothing known about the Neobythites franzi

Common names

Franz's cusk in English

Order : Ophidiiformes
Family : Ophidiidae
Genus : Neobythites
Species : Neobythites franzi
Authority : Nielsen, 2002