Neobythites trifilis

The Neobythites trifilis lives in the benthopelagic, marine, depth range 175 - 420 m environment.

Nothing known about the Neobythites trifilis

Common names

亚丁湾新鼬鳚 in Mandarin Chinese
亚丁湾新鼬鳚 in Unknown
亞丁灣新鼬鳚 in Mandarin Chinese
亞丁灣新鼬鳚 in Unknown

Order : Ophidiiformes
Family : Ophidiidae
Genus : Neobythites
Species : Neobythites trifilis
Authority : Kotthaus, 1979