Neobythites sereti

The Neobythites sereti lives in the bathydemersal, marine, depth range 1455 - 1500 m environment.

Nothing known about the Neobythites sereti

Order : Ophidiiformes
Family : Ophidiidae
Genus : Neobythites
Species : Neobythites sereti
Authority : Nielsen, 2002