Neobythites somaliaensis

The Neobythites somaliaensis lives in the bathydemersal, marine, depth range 300 - 490 m environment.

Nothing known about the Neobythites somaliaensis

Common names

索馬里新鼬鳚 in Mandarin Chinese
索馬里新鼬鳚 in Unknown
索马里新鼬鳚 in Mandarin Chinese
索马里新鼬鳚 in Unknown

Order : Ophidiiformes
Family : Ophidiidae
Genus : Neobythites
Species : Neobythites somaliaensis
Authority : Nielsen, 1995