Genus Schizopygopsis

 
 

Schizopygopsis anteroventris - Schizopygopsis anteroventris is a species of ray-finned fish in the genus Schizopygopsis.

 
 

Schizopygopsis kessleri - Schizopygopsis kessleri is a species of ray-finned fish in the genus Schizopygopsis.

 
 

Schizopygopsis kialingensis - Schizopygopsis kialingensis is a species of ray-finned fish in the genus Schizopygopsis.

Schizopygopsis malacanthus - Schizopygopsis malacanthus is a species of ray-finned fish in the genus Schizopygopsis.

Schizopygopsis pylzovi - Schizopygopsis pylzovi is a species of ray-finned fish in the genus Schizopygopsis.

 
 

False osman - False Osman is a species of ray-finned fish in the genus Schizopygopsis.

 
 

Schizopygopsis thermalis - Schizopygopsis thermalis is a species of ray-finned fish in the genus Schizopygopsis.

 
 

Schizopygopsis younghusbandi - Schizopygopsis younghusbandi is a species of ray-finned fish in the genus Schizopygopsis.

Order : Cypriniformes
Family : Cyprinidae
Genus : Schizopygopsis