Lobodeuterodon euspilurus

The Lobodeuterodon euspilurus lives in the pelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Lobodeuterodon euspilurus

Order : Characiformes
Family : Characidae
Genus : Lobodeuterodon
Species : Lobodeuterodon euspilurus
Authority : Fowler, 1945