Micralestes argyrotaenia

The Micralestes argyrotaenia lives in the pelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Micralestes argyrotaenia

Common names

銀帶小鮭脂鯉 in Mandarin Chinese
銀帶小鮭脂鯉 in Unknown
银带小鲑脂鲤 in Mandarin Chinese
银带小鲑脂鲤 in Unknown

Order : Characiformes
Family : Alestidae
Genus : Micralestes
Species : Micralestes argyrotaenia
Authority : Trewavas, 1936