Genus Photostomias

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Photostomias