Sebastes baramenuke

The Sebastes baramenuke lives in the demersal, marine, depth range 100 - 500 m environment.

Nothing known about the Sebastes baramenuke

Common names

Baramenuke in Japanese (日本語)
巴拉望平鮋 in Mandarin Chinese
巴拉望平鲉 in Mandarin Chinese
돌삼뱅이 in Korean (한국어)

Order : Scorpaeniformes
Family : Sebastidae
Genus : Sebastes
Species : Sebastes baramenuke
Authority : Wakiya, 1917