Genus Typhlichthys

Order : Percopsiformes
Family : Amblyopsidae
Genus : Typhlichthys