Genus Kathetostoma

 
 

Giant stargazer - The giant stargazer, Kathetostoma giganteum, is a stargazer of the family Uranoscopidae, found on the continental shelf around New Zealand.

Order : Perciformes
Family : Uranoscopidae
Genus : Kathetostoma