Kathetostoma fluviatilis

The Kathetostoma fluviatilis lives in the demersal, freshwater environment.

Nothing known about the Kathetostoma fluviatilis

Order : Perciformes
Family : Uranoscopidae
Genus : Kathetostoma
Species : Kathetostoma fluviatilis
Authority : Hutton, 1872