Epigonus marimonticolus

The Epigonus marimonticolus lives in the bathydemersal, marine, depth range 250 - 420 m environment.

* Epigonus marimonticolus Parin & Abramov, 1986. * Epigonus merleni McCosker & Long, 1997. * Epigonus notacanthus Parin & Abramov, 1986. More

Epigonus marimonticolus Parin & Abramov 1986 - (Abramov 1992:22 , Manilo & Bogorodsky 2003:S106 ). Current status: Valid as Epigonus marimonticolus Parin & Abramov 1986 Epigonidae. Distribution: Western Indian Ocean. Habitat: marine. More

Epigonus marimonticolus Parin and Abramov, 1986 Epigonus merleni McCosker and Long, 1997 Epigonus notacanthus Parin and Abramov, 1986 Epigonus occidentalis Goode and Bean, 1896 Epigonus oligolepis Mayer, 1974 Epigonus pandionis (Goode and Bean, More

Epigonus marimonticolus Parin & Abramov, 1986. ... en.wikipedia.org 4 Epigonus - Encyclopedia of Life Epigonus (Epigonus) in ... Epigonus atherinoides (Gilbert, 1905) + Epigonus cavaticus Ida, Okamoto ... More

Epigonus marimonticolus Parin and Abramov, 1986 Species Epigonus merleni More

Epigonus marimonticolus Parin and Abramov, 1986 Genus Epigonus Rafinesque, 1810 Family Epigonidae Order Perciformes Superorder Acanthopterygii Infraclass More

Common names

苦味后竺鲷 in Mandarin Chinese
苦味后竺鲷 in Unknown
苦味後竺鯛 in Mandarin Chinese
苦味後竺鯛 in Unknown

Order : Perciformes
Family : Epigonidae
Genus : Epigonus
Species : Epigonus marimonticolus
Authority : Parin & Abramov, 1986