Epigonus heracleus

The Epigonus heracleus lives in the bathydemersal, marine, depth range 270 - 670 m environment.

* Epigonus heracleus Parin & Abramov, 1986. * Big-eyed cardinalfish, Epigonus lenimen (Whitley, 1935). Big-eyed cardinalfish, Epigonus lenimen * Epigonus macrops (Brauer, 1906). More

Epigonus heracleus Parin and Abramov, 1986 Epigonus lenimen (Whitley, 1935) - Big-eyed cardinalfish Epigonus macrops (Brauer, 1906) Epigonus marimonticolus Parin and Abramov, 1986 Epigonus merleni McCosker and Long, 1997 Epigonus notacanthus Parin and More

Epigonus heracleus Parin & Abramov, 1986 - Epigonus lenimen Parin & Abramov, 1986Scepterias lenimen Whitley, 1935; (valid as) - Epigonus marimonticolus Parin & Abramov, 1986 - More

Epigonus heracleus Parin & Abramov, 1986. Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL ... www.fishbase.org 3 Deepwater cardinalfish - Wikipedia, the free encyclopedia Epigonus angustifrons Abramov & Manilo, 1987. Epigonus ... More

Epigonus heracleus Parin and Abramov, 1986 Species Epigonus lenimen More

Epigonus heracleus Parin and Abramov, 1986 Genus Epigonus Rafinesque, 1810 Family Epigonidae Order Perciformes Superorder Acanthopterygii Infraclass More

Common names

大力神后竺鲷 in Mandarin Chinese
大力神后竺鲷 in Unknown
大力神後竺鯛 in Mandarin Chinese
大力神後竺鯛 in Unknown

Order : Perciformes
Family : Epigonidae
Genus : Epigonus
Species : Epigonus heracleus
Authority : Parin & Abramov, 1986