Epigonus devaneyi

The Epigonus devaneyi lives in the bathydemersal, marine, depth range 311 - 347 m environment.

Species Summary: Epigonus devaneyi, You can sponsor this page, ... http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.cfm?&genusname=Epigonus%09%09&speciesname=devaneyi www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.cfm?&genusname=Epigonus%09%09&speciesname=devaneyi: Similar pages Epigonus ... Epigonus ctenolepis Mochizuki & Shirakihara, 1983 Epigonus denticulatus Dieuzeide, 1950 Epigonus devaneyi Gon, 1985 Epigonus elegans Parin & Abramov, 1986 ... More

Common names

德氏后竺鲷 in Mandarin Chinese
德氏后竺鲷 in Unknown
德氏後竺鯛 in Mandarin Chinese
德氏後竺鯛 in Unknown

Order : Perciformes
Family : Epigonidae
Genus : Epigonus
Species : Epigonus devaneyi
Authority : Gon, 1985