Genus Lythrurus

 
 

Ouachita mountain shiner - The Ouachita Mountain shiner is a species of ray-finned fish in the family Cyprinidae.

Order : Cypriniformes
Family : Cyprinidae
Genus : Lythrurus