Genus Ischikauia

 
 

Ischikauia steenackeri - Ischikauia steenackeri is the only species of cyprinid fish, in the monotypic genus Ischikauia.

Order : Cypriniformes
Family : Cyprinidae
Genus : Ischikauia