Leporinus boehlkei

The Leporinus boehlkei lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Leporinus boehlkei

Order : Characiformes
Family : Anostomidae
Genus : Leporinus
Species : Leporinus boehlkei
Authority : Garavello, 1988