Genus Skythrenchelys

Order : Anguilliformes
Family : Ophichthidae
Genus : Skythrenchelys