Genus Scytalichthys

Order : Anguilliformes
Family : Ophichthidae
Genus : Scytalichthys