Genus Gymnomuraena

Zebra moray - The zebra moray, Gymnomuraena zebra, is a species of moray eel, the only member of the genus Gymnomuraena.

Order : Anguilliformes
Family : Muraenidae
Genus : Gymnomuraena