Genus Melanostomias

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Melanostomias