Genus Leptostomias

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Leptostomias