Eustomias kreffti

The Eustomias kreffti lives in the pelagic-oceanic, marine, depth range 0 - 550 m environment.

Nothing known about the Eustomias kreffti

Common names

克氏真巨口魚 in Mandarin Chinese
克氏真巨口鱼 in Mandarin Chinese

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias kreffti
Authority : Gibbs, Clarke and Gomon, 1983