Eustomias danae

The Eustomias danae lives in the pelagic-oceanic, marine environment.

Nothing known about the Eustomias danae

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias danae
Authority : Clarke, 2001