Aristostomias xenostoma

The Aristostomias xenostoma lives in the pelagic-oceanic, marine environment.

Nothing known about the Aristostomias xenostoma

Common names

Mandibulón torpedo in Spanish (español)
异域奇巨口鱼 in Mandarin Chinese
异域奇巨口鱼 in Unknown
異域奇巨口魚 in Mandarin Chinese
異域奇巨口魚 in Unknown

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Aristostomias
Species : Aristostomias xenostoma
Authority : Regan and Trewavas, 1930