Genus Gonostoma

Order : Stomiiformes
Family : Gonostomatidae
Genus : Gonostoma