Genus Pareiodon

 
 

Pareiodon microps - Of Pareiodon microps

Order : Siluriformes
Family : Trichomycteridae
Genus : Pareiodon