Genus Trachelyichthys

 
 

Trachelyichthys decaradiatus - Trachelyichthys decaradiatus is a species of catfish of the family Auchenipteridae.

 
 

Trachelyichthys exilis - Trachelyichthys exilis is a species of catfish of the family Auchenipteridae.

Order : Siluriformes
Family : Auchenipteridae
Genus : Trachelyichthys