Genus Amaralia

 
 

Amaralia hypsiura - Amaralia hypsiura are found throughout the Amazon River basin.

Order : Siluriformes
Family : Aspredinidae
Genus : Amaralia