Genus Anatolanthias

Order : Perciformes
Family : Serranidae
Genus : Anatolanthias