Dotalabrus alleni

The Dotalabrus alleni lives in the reef-associated, marine, depth range 1 - 15 m environment.

Dotalabrus alleni Uropterygius fasciolatus Stegastes variabilis x Scorpaenopsis orientalis Epinephelus polystigma Minyichthys sentus Sphaeramia nematoptera x Istiblennius meleagris Brachygobius aggregatus Dotalabrus aurantiacus Uropterygius fuscoguttatus Scorpaenopsis oxycephalus Epinephelus posteli Mitotichthys meraculus Sphaeramia orbicularis x Istiblennius muelleri Brachygobius doriae More

Common names

Allen's polly in English
Allen's wrasse in English
Little rainbow wrasse in English
艾伦氏海神隆头鱼 in Mandarin Chinese
艾伦氏海神隆头鱼 in Unknown
艾倫氏海神隆頭魚 in Mandarin Chinese
艾倫氏海神隆頭魚 in Unknown

Order : Perciformes
Family : Labridae
Genus : Dotalabrus
Species : Dotalabrus alleni
Authority : Russell, 1988