Genus Gobiosoma

Order : Perciformes
Family : Gobiidae
Genus : Gobiosoma