Gobiopsis aporia

The Gobiopsis aporia lives in the reef-associated, marine environment.

Nothing known about the Gobiopsis aporia

Common names

Hadarehaze in Japanese (日本語)
短须髯鰕虎鱼 in Mandarin Chinese
短须髯鰕虎鱼 in Unknown
短鬚髯鰕虎魚 in Mandarin Chinese
短鬚髯鰕虎魚 in Unknown

Order : Perciformes
Family : Gobiidae
Genus : Gobiopsis
Species : Gobiopsis aporia
Authority : Lachner & McKinney, 1978