Genus Ophthalmotilapia

 
 

Ophthalmotilapia boops - Ophthalmotilapia boops is a species of fish in the Cichlidae family.

 
 

Ophthalmotilapia heterodonta - Ophthalmotilapia heterodonta is a species of fish in the Cichlidae family.

 
 

Ophthalmotilapia nasuta - Ophthalmotilapia nasuta is a species of fish in the Cichlidae family.

 
 

Ophthalmotilapia ventralis - Ophthalmotilapia ventralis is a species of fish in the Cichlidae family.

Order : Perciformes
Family : Cichlidae
Genus : Ophthalmotilapia