Kali falx

The Kali falx lives in the bathypelagic, marine, depth range 1300 - 2870 m environment.

Nothing known about the Kali falx

Order : Perciformes
Family : Chiasmodontidae
Genus : Kali
Species : Kali falx
Authority : Melo, 2008