Entomacrodus strasburgi

The Entomacrodus strasburgi lives in the demersal, marine, depth range 0 - 1 m environment.

Astrapogon alutus Entomacrodus strasburgi Foetorepus phasis Bathygobius meggitti Pomadasys taeniatus Cirrhilabrus tonozukai Gymnothorax punctatofasciatus Plectroglyphidodon leucozonus x Scorpaenodes africanus Epinephelus fasciatus Kimblaeus bassensis Tetraodon fluviatilis Astrapogon puncticulatus Entomacrodus striatus Foetorepus talarae Bathygobius mystacium Pomadasys trifasciatus Cirrhilabrus walindi More

Common names

Strasburg's blenny in English

Picture of Entomacrodus strasburgi has been licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial.
Original source: FishBase
Permission: Some rights reserved
Order : Perciformes
Family : Blenniidae
Genus : Entomacrodus
Species : Entomacrodus strasburgi
Authority : Springer, 1967