Twospot rasbora

Nothing known about the Twospot rasbora

Order : Cypriniformes
Family : Cyprinidae
Genus : Rasbora
Species : Rasbora elegans
Authority : Volz, 1903