Devario salmonata

The Devario salmonata lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Devario salmonata

Common names

Dánio lososové in Czech (česky)

Order : Cypriniformes
Family : Cyprinidae
Genus : Devario
Species : Devario salmonata
Authority : Kottelat, 2000