Colchic nase

Colchic Nase is a species of ray-finned fish in the genus Chondrostoma.

Colchic nase (Chondrostoma colchicum) (Derjugin 1899), Eurasian minnow (Phoxinus colchicus) (Berg 1910), and riverine goby (Neogobius rhodioni) (Vasiljeva & Vasiljev 1994). Near-endemic fluvial species include Rhodeus colchicus (Bogutskaya & Komlev 2001), Colchic khramulya (Capoeta sieboldii) (Steindachner 1864), Anatolian khramulya (C. More

Order : Cypriniformes
Family : Cyprinidae
Genus : Chondrostoma
Species : Chondrostoma colchicum
Authority : Derjugin, 1899