Capoeta baliki

The Capoeta baliki lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Capoeta baliki

Order : Cypriniformes
Family : Cyprinidae
Genus : Capoeta
Species : Capoeta baliki
Authority : Turan, Kottelat, Ekmek