Acheilognathus imfasciodorsalis

The Acheilognathus imfasciodorsalis lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Acheilognathus imfasciodorsalis

Order : Cypriniformes
Family : Cyprinidae
Genus : Acheilognathus
Species : Acheilognathus imfasciodorsalis
Authority : Nguyen , 2001