Genus Neogastromyzon

Order : Cypriniformes
Family : Balitoridae
Genus : Neogastromyzon