Genus Pliosteostoma

Order : Clupeiformes
Family : Clupeidae
Genus : Pliosteostoma