Hydrolagus lusitanicus

The Hydrolagus lusitanicus lives in the bathypelagic, marine, depth range 1600 - 1600 m environment.

Nothing known about the Hydrolagus lusitanicus

Order : Chimaeriformes
Family : Chimaeridae
Genus : Hydrolagus
Species : Hydrolagus lusitanicus
Authority : Moura, Figueiredo,Bordalo-Machado, Almeida & Gordo, 2005