Apareiodon vladii

The Apareiodon vladii lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Apareiodon vladii

Order : Characiformes
Family : Parodontidae
Genus : Apareiodon
Species : Apareiodon vladii
Authority : Pavanelli, 2006