Apareiodon machrisi

The Apareiodon machrisi lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Apareiodon machrisi

Common names

馬氏無頰齒脂鯉 in Mandarin Chinese
馬氏無頰齒脂鯉 in Unknown
马氏无颊齿脂鲤 in Mandarin Chinese
马氏无颊齿脂鲤 in Unknown

Order : Characiformes
Family : Parodontidae
Genus : Apareiodon
Species : Apareiodon machrisi
Authority : Travassos, 1957