Manyvertebrae moray

The Manyvertebrae moray lives in the demersal, marine, depth range 180 - 200 m environment.

Nothing known about the Manyvertebrae moray

Common names

Manyvertebrae moray in English

Order : Anguilliformes
Family : Muraenidae
Genus : Gymnothorax
Species : Gymnothorax polyspondylus
Authority : B