Listrura camposi

The Listrura camposi lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Listrura camposi

Common names

Narumatomonni in Finnish (suomen kieli)

Order : Siluriformes
Family : Trichomycteridae
Genus : Listrura
Species : Listrura camposi
Authority : Miranda Ribeiro, 1957